Каталошки број програма: 571

Организатор програма: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425473, 028425474, 028425474

Особа за контакт:
Игор Ђурић, контакт телефон: 064/1295-974
Звездан Арсић, контакт телефон: 060/0241-099
Милован Павловић, контакт телефон: 065/8675-892

Аутори: Игор Ђурић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Реализатори:
Звездан Арсић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици;
Милован Павловић, дипломирани мастер учитељ, дипл. педагог, Основна школа Свети Сава у Косовској Митровици

Област: Општа питања наставе

Компетенција: Компетенције  за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви: Развој и унапређење професионалне компетентности наставника за успешан рад на развијању ученикове мотивације за учење.

Специфични циљеви:
– Утврђивање различитих врста поступака и начина рада наставника у развијању мотивације код ученика.
– Повећање ефикасности рада наставника на креирању наставних активности које доприносе већем ангажовању ученика у настави.
– Оспособљавање наставника за креирање нових наставних активности у циљу повећања партиципације и ангажовања ученика на часу.
– Рад на стварању подстицајне радне средине у којој ће ученици бити активни конструктори сопственог знања.
– Рад наставника на ангажовању ученика у погледу избора тема и начина њихове обраде, а све у циљу јачања самопоуздања и самопоштовања код ученика.
– Рад на развоју свести о зачају улоге наставника у подстицању и развијању ученикове мотивације за учење.

Циљна група:
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма:
1. дан

1. Уводни део семинара
2. Појам и значај мотивације у настави
3. Улога наставника у развијању мотивације ученика за учење

2. дан

1. Подстицање усмерености на учење у циљу повећања мотивисаности ученика у настави
2. Мотивација ученика у наставном раду
3. Закључци и евалуација

Број учесника: 30

Трајање програма:

дана: 2
бодова: 16

Цена: За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 3.000 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радни материјал за учеснике, трошкове организације обуке и трошкове пута и смештаја.