У зависности од студијског програма за који се опредељују, кандидати полажу одговарајући пријемни испит:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
српски језик – писмени и усмени

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
српска књижевност – писмени и усмени

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
руски језик – писмени
српски језик – писмени

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
енглески језик – писмени
српски језик – писмени

ПЕДАГОГИЈА
тест знања из психологије
тест опште информисаности

ПСИХОЛОГИЈА
тест знања из психологије
тест опште информисаности

СОЦИОЛОГИЈА
тест знања из социологије
тест опште информисаности

ИСТОРИЈА
тест знања из историје
тест опште информисаности

ФИЛОЗОФИЈА
тест знања из филозофије
тест опште информисаности

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
тест знања из историје цивилизације и историје уметности
тест опште информисаности

 

ПРИМЕРИ РАНИЈИХ ТЕСТОВА

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Пријемни испит на Катедри за енглески језик и књижевност обухвата проверу знања из енглеског језика и српског језика. Испит се састоји из писменог дела при чему решавање теста из енглеског језика траје 60 минута док решавање теста из српског језика траје 45 минута. Полагањем пријемног испита кандидат може да освоји максимално 60 поена – 40 поена на тесту из енглеског језика и 20 поена на тесту из српског језика.

Писмени део испита из енглеског језика подразумева одабирање тачног одговора од неколико понуђених решења. Тест се састоји из следећих компоненти:
–          Граматика: 20 поена
–          Речник (Вокабулар): 15 поена
–          Разумевање прочитаног текста: 5 поена

На тесту из енглеског језика се проверава:
–          познавање енглеске лексике заједно са идиоматским изразима,
–          способност разумевања прочитаног текста и
–          граматика која обухвата следеће јединице:

Именице: Множина – правилна, неправилна; Именице са глаголом у једнини, са глаголом у множини; Генитив – саксонски и нормански; Двоструки генитив; Грађење именица: префиксима, суфиксима; сложенице, деминутиви.
Одређени и неодређени члан: облици и употреба.
Заменице: неодређене, личне, релативне, повратне, присвојне, показне.
Придеви: Поређење – са суфиксима и описно; Грађење придева суфиксацијом, партиципни придеви.
Бројеви: прости, редни.
Предлози: облици и употреба.
Везници: употреба
Глаголи: Сва времена индикатива, проста и трајна – облици и употреба; Упитни и одрични облици; Герунди, партиципи и инфинитиви (грађење и употреба); Помоћни и модални глаголи; Егзистенцијално there (is…); Конјуктив; Двочлани глаголи (turn up…).
Реченице: Индиректан говор, слагање времена;
Ред речи: инверзија, место прилошких одредби, место директног и инддиректног објекта;
Пасивне конструкције (са директним и индиректним објектом);
Сложене реченице: именичке, релативне и прилошке клаузе;
Кондиционалне реченице – реалне, потенцијалне, иреалне;
Упитне фразе (question tags).

Литература за припрему пријемног испита:

 – McCarthy, M. аnd O’Dell, F. (1995), English Vocabulary in Use, Cambridge: Cambridge University Press.

– Мирић, В. и Поповић, Љ. (2001), Граматика енглеског језика са вежбањима, Београд: Завет.

– Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.

 

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ            

Литература за припрему пријемног испита:

1)      Радован Кошутић, Граматика руског језика. Књ. 2. Облици. Београд: Научна књига, 1971 (1984);
2)       Радмило Маројевић, Граматика руског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1983;
3)      Предраг Пипер и Мила Стојнић, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. Београд: Завет, 2002.

 

ПЕДАГОГИЈА и ПСИХОЛОГИЈА

Литература за припрему пријемног испита:

Никола Рот , С. Радоњић, Психологија за 2 разред гимназије, Завод за уџбенике,  Београд, 2008.

 

ФИЛОЗОФИЈА

Литература за пријемни испит

Filozofija za IV razred gimnazije i strucnih skola /Mile Savic, Vladimir N. Cvetkovic,Nenad Cekic, Beograd: Zavod za udzbenike, 2010.

 

 ИСТОРИЈА

Литература за пријемни испит

1. Марко Шујица,Смиља Марјановић –Душанић, Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Београд 2002.
2. Снежана Ферјанчић, Татјана Катић, Историја за 1. разред гимназије, Београд 2003.
3. Милутин Перовић, Реља Новаковић, Историја за за III разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера и III разред стручних школа , Београд 1995.

 

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ                                                                    

Литература за пријемни испит

1.Бранко Вујовић, Историја уметности, Београд 2005
2. H.W.Janson, Istorija umetnosti ( pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas, Beograd 1966)

 

 СОЦИОЛОГИЈА

У зависности од уџбеника коришћеног у процесу наставе у средњој школи, сви пријављени кандидати полажу један од два понуђена теста знања из социологије.

Литература за припрему пријемног испита:

1. Митровић, М. и Петровић, С. (2003). Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

2. Група аутора. (2012). Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Литература за припрему пријемног испита:

Литература за спремање пријемног испита на Катерди за српски језик и књижевност, као и за све студенте који на Филозофском факултету у Косовској Митровици полажу тест из српског језика је следећа:

  1.       Граматика српског језика, Живојин Станојчић и Љубомир Поповић, друго, прерађено издање, Завод за уџбенике, Београд, 1992. (или било које друго издање)
  2.     Граматика српског језика за средње школе, Михаило Стевановић, Предраг&Ненад, Београд, 2004. (или било које друго издање).

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту за све студенте који полажу српски језик при упису на факултет су следеће:

  1. Историја српског књижевног језика и српски дијалекти
  2. Фонетика српског језика
  3. Морфологија српског језика
  4. Творба речи српског језика
  5. Синтакса српског језика
  6. Лексика српског језика

Тест за студенте на Катедри за српски језик и књижевност састоји се од 40 питања, а за студенте нематичних катедри који полажу српски језик на пријемном испиту састоји се од 20 питања и представља сажету верзију истог теста.

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК