Историја уметности – МАС

Историја уметности МАС Шеф катедре: проф. др Зоран Јовановић Секретар: Мина Лукић, асс. Документи: Наставни план и програм (акредитација 2021. године) Књиге предмета (акредитација 2021. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2021. године)   Области, теме, литература и испитна питања Наставници на студијском програму: Зоран ЈовановићРедовни професорE-mail Марта ВукотићВанредни професорE-mail Дејан ТубићДоцентE-mail Данијела Тешић РадовановићДоцентE-mail Небојша…

Језик и књижевност – ДС

       Основна сврха студијског програма докторских студија Језика и књижевности јесте образовање и стицање звања доктора филолошких наука. Докторске академске студије Језика и књижевности су интердисциплинарно усмерене на образовање и формирање стручног научног кадра оспособљеног да организује и реализује научна истраживања и подстиче развој изучавања језика и књижевности, захваљујући чему ће представљати компетентне сараднике оспособљене…

Педагогија – ДС

        Сврха студијског програма докторских студија Педагогије је развој педагошке науке, критичког мишљења и образовање кадрова (доктора педагошких наука) оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања у области васпитања и образовања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују резултате истраживања у педагогији и другим друштвено-хуманистичким наукама, узимајући у обзир савремена научна сазнања,…

Социологија – ДС

             Будући да је сврха студијског програма докторских студија развој критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују домете истраживања у социологији и сродним наукама, циљ докторских студија социологије јесте: оспособљавање студената за самостални, научноистраживачки рад у социологији у…

Социологија – МАС

Мастер академске студије Социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научноистраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности…

Српска књижевност и језик – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Српски језик и књижевност – МАС

Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а…

Руски језик и књижевност – МАС

  Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање мастер професора језика и књижевности. Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања…

Психологија – МАС

Студијски програм: МАС психологија Шеф катедре: доц. др Биљана Јаредић Секретар: Сенка Костић Документи: Наставни план и програм - МОДУЛ: Психологија образовања (акредитација 2020. године) Наставни план и програм - МОДУЛ: Клиничка психологија (акредитација 2020. године) Књиге предмета (акредитација 2020. године) Наставни план и програм - МОДУЛ: Психологија образовања (акредитација 2014. године) Наставни план и…

Педагогија – МАС

МАС педагогија Шеф катедре: доц. др Татјана Компировић Секретар: Наташа Ковачевић Документи: Наставни план и програм (акредитација 2020. године) Књиге предмета (акредитација 2020. године) Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији Области, теме, литература и испитна питања Наставници на студијском програму: Јасна Парлић–БожовићРедовни професорE-mail Звездан АрсићРедовни професорE-mail…

Енглески језик и књижевност – МАС

Мастер академске студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром, оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научноистраживачки рад организовањем дискусија, презентација и вођеним ангажовањем…