Психологија – ДАС

       Докторске академске студије Психологије на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици трају 3 (три) године, односно 6 семестара и њима се остварује 180 ЕСПБ. Студијски програм се изводи кроз наставу, самостални истраживачки рад студента, као и израду и одбрану докторске дисертације. Одбраном докторске дисертације кандидат стиче академски назив доктор…

Историја уметности – МАС

  Структура програма мастер академских студија Историје уметности одређена је кроз савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије и Косова и Метохије као њеног саставног дела; принципе савременог (европског) система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији.        Студијски програм мастер академских студија Историје…

Језик и књижевност – ДАС

  Докторске академске студије Језика и књижевности су интердисциплинарно усмерене на образовање и формирање стручног научног кадра оспособљеног да организује и реализује научна истраживања и подстиче развој изучавања језика и књижевности, захваљујући чему ће представљати компетентне сараднике оспособљене за квалитетан допринос не само у домаћим него и у међународним оквирима. Докторске академске студије из језика…

Педагогија – ДАС

  Сврха студијског програма докторских студија Педагогије је развој педагошке науке, критичког мишљења и образовање кадрова (доктора педагошких наука) оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања у области васпитања и образовања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују резултате истраживања у педагогији и другим друштвено-хуманистичким наукама, узимајући у обзир савремена научна сазнања,…

Социологија – МАС

  Студијски програм мастер академских студија Социологије у трајању од једне године (два семестра) има бодовну вредност 60 ЕСПБ бодова, након чега студенти стичу стручни назив Мастер социолог. Програм садржи један обавезни и пет изборних предмета, распоређених у пет изборних блокова, као и два практична предмета (стручну и педагошку праксу), који омогућавају студентима да заокруже…

Српска књижевност и језик – МАС

  Студијски програм мастер академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној…

Српски језик и књижевност – МАС

  Студијски програм мастер академских студија Српског језика и књижевности садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној…

Руски језик и књижевност – МАС

  Мастер академске студије Руског језика и књижевности трају једну годину, односно, два семестра. Бодовна вредност мастер студија износи 60 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Студијски програм обухвата обавезне и изборне предмете.        Студије садрже два модула – језички и књижевни. У првом семестру студентима се, поред обавезних предмета,…

Психологија – МАС

  Мастер академске студије Психологије трају једну годину. Програм обухвата два модула: Психологија образовања и Клиничка психологија. Обавезни предмети у оквиру оба модула су: Методологија психолошких истраживања, Академске вештине, Студијски истраживачки рад и Стручна пракса, из којих се настава на оба модула изводи у летњем семестру.        Током зимског семестра студенти на оба модула бирају…

Педагогија – МАС

  Мастер академске студије Педагогије трају  једну  годину. У том периоду студенти полажу три обавезна и у оквиру четири изборна блока бирају четири од укупно дванаест изборних предмета.        Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни, научни и педагошки рад у различитим областима педагогије.        Студијски програм обухвата обавезно подручје оспособљавања студената,…

Енглески језик и књижевност – МАС

  Студијски програм мастер академских студија Енглеског језика и књижевности усклађен је са одредбама ЗВО. Мастер академске студије Енглеског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра, односно, једну школску годину. Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 бодова на годишњем нивоу по Европском систему преношења бодова (European Credit…